คณะผู้จัดทำ

  1. ผศ.ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  2. ผศ.ดร.ศิวรัตน์ กุศล อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. ดร.กัญชลิกา คงย่อง อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  4. วุฒิไกร ผาทอง วิทยากร เจ้าของกิจการร้านแก้ววรรณา
  5. ตุลย์ เล็กอุทัย Make things happen บริษัท สาระภาพ จำกัด
  6. นัสรีน สรรเสริญ Magic hand บริษัท สาระภาพ จำกัด
  7. ธนพร สว่างเมือง Flying wing บริษัท สาระภาพ จำกัด
  8. นฤมาน แสงเท่าเธียร Magic hand บริษัท สาระภาพ จำกัด
  9. ดรุณฉาย ทัตโถมะ Remake Drive บริษัท สาระภาพ จำกัด
  10. อนุสรณ์ นิมิตประทุม Film Maker Motion Light

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-5601-2
โทรสาร : 0-5387-5600