กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ “กาดกองเก่า”

กิจกรรมที่นำเสนอมูลค่าทางวัฒนธรรมในพื้นที่กาดกองเก่า ในรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่บูรณาการมรดกศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม โดยการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้ากับตลาดยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ